Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

WWW.COOLENGLISH.EDU.PL

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem i administratorem Serwisu www.coolenglish.edu.pl i podmiotem świadczącym za jego pośrednictwem usługi drogą elektroniczną jest Elżbieta Jończyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cool School Nauczanie Języków Obcych, posługująca się numerem NIP: 657-248-34-97. Adres korespondencyjny: Kielce 25-602, ul. Piekoszowska 32, skrytka pocztowa 30.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych należy skontaktować się z Administratorem Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.coolenglish.edu.pl lub mailowo coolenglish.edu@gmail.com.

DEFINICJE

ADMINISTRATOR – Elżbieta Jończyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cool School Nauczanie Języków, posługująca się numerem NIP: 657-248-34-97.

ĆWICZENIE – ćwiczenie dostępne na Platformie, dzięki któremu możemy doskonalić daną umiejętność lub dany zakres słownictwa. Ćwiczenia w Serwisie są interaktywne, czyli po wpisaniu wszystkich odpowiedzi można je sprawdzić za pomocą przycisku „Sprawdź odpowiedzi”.

DARMOWA PLATFORMA – platforma Cool English Grammar 1 oraz Cool English Grammar 2 – zbiór interaktywnych ćwiczeń dostępny za darmo po założeniu Konta.

KONTO – zbiór zasobów teleinformatycznych dotyczących danego Użytkownika Serwisu.

NEWSLETTER – informacje wysyłane cyklicznie przez Administratora mailowo do Użytkowników Serwisu.

PLIK PDF – utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawierający treści do nauki języka angielskiego, oferowany przez Administratora bezpłatnie lub odpłatnie, dostępny w zakładce Strefa PDF Serwisu.

PŁATNA PLATFORMA – zbiór interaktywnych ćwiczeń z danej tematyki, dostępny po wykupie odpowiedniego abonamentu przez Użytkownika, np. Platforma Cool English Advanced Vocabulary.

SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.coolenglish.edu.pl, zawierający Darmowe i Płatne Platformy przeznaczone do nauki języka angielskiego.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.coolenglish.edu.pl.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot, który posiada Konto w Serwisie.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom samodzielnej nauki języka angielskiego.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych, a także tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług przez Administratora w serwisie internetowym pod adresem www.coolenglish.edu.pl.

3. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: www.coolenglish.edu.pl.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników Serwisu.

5. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego jako prawa właściwego dla stosunku prawnego określonego Regulaminem.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:

a) komputer z dostępem do Internetu;

b) standardowy system operacyjny;

c) standardowa przeglądarka internetowa;

d) posiadanie aktywnego konta e-mail.

2. Z Serwisu można także korzystać za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów.

KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Konto w Serwisie może posiadać wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która posiada stosowną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

2. Konto służy do korzystania z Serwisu.

3. W celu założenia Konta należy uzupełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce „Rejestracja”.

4. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia odpowiedniego Konta w Serwisie. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora.

5. Podany adres e-mail musi być adresem aktywnym. W przeciwnym razie Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z Serwisu.

6. Korzystanie z Konta wymaga jego aktywacji. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail. Jeśli link nie dotrze na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z Administratorem Serwisu.

7. Użytkownik, który zakłada Konto w Serwisie, związany jest postanowieniami Regulaminu od momentu jego założenia.

8. Użytkownik w każdej chwili może usunąć Konto z Serwisu, przekazując Administratorowi stosowną prośbę. W przypadku Konta obsługującego również Płatne Platformy, żądanie usunięcia Konta wiąże się z utratą dostępu do Płatnej Platformy bez możliwości żądania zwrotu środków uiszczonych tytułem abonamentu.

9. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli ten nie przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie.

KORZYSTANIE Z DARMOWYCH PLATFORM

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator nieodpłatnie udostępnia treści zawarte na dwóch Darmowych Platformach: Cool English Grammar 1 oraz Cool English Grammar 2.

2. Aby uzyskać dostęp do Darmowych Platform, należy utworzyć Konto, tj. kolejno:

a) zarejestrować Konto Użytkownika w zakładce “Rejestracja” podając imię, hasło i adres e-mail; dobrowolnie można zapisać się do Newslettera. W przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w formularzu podaje się dodatkowo: firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni);

b) kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu adres e-mail.

3. Dostęp do Darmowych Platform przysługuje Użytkownikowi przez czas funkcjonowania Serwisu lub do momentu zgłoszenia przez niego żądania usunięcia Konta.

4. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.

KORZYSTANIE Z PŁATNYCH PLATFORM

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator udostępnia treści zawarte na sukcesywnie zamieszczanych na stronie Płatnych Platformach oraz daje możliwość wykonywania i sprawdzania interaktywnych ćwiczeń podzielonych na poszczególne działy i sety.

2. Aby uzyskać dostęp do poszczególnej Płatnej Platformy, należy kolejno:

·       w przypadku Użytkowników nieposiadających jeszcze Konta:

a) wybrać Płatną Platformę i jedną z form abonamentu dostępu do niej klikając w przycisk „WYBIERAM”;

b) założyć Konto podając imię i adres e-mail; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w formularzu podaje się dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni); fakultatywnie można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora;

c) kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

e) kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu adres e-mail.

·       w przypadku zarejestrowanych Użytkowników:

a) wybrać Płatną Platformę i jedną z form abonamentu dostępu do niej klikając w przycisk „WYBIERAM”;

b) w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego podać dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni);

c) kliknąć w przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3. Aktywacja dostępu do Płatnej Platformy następuje z chwilą otrzymania na podany przez Użytkownika adres e-mail stosownego potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem na odległość.

4. Umowa na korzystanie z Płatnej Platformy zawierana jest na czas oznaczony, bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Administrator w ramach Serwisu oferuje trzy formy abonamentu na dostęp do poszczególnej Płatnej Platformy: miesięczny, sześciomiesięczny, dwunastomiesięczny.

5. Okres abonamentu jest liczony od momentu aktywacji dostępu do Płatnej Platformy. Jeśli Użytkownik w momencie aktywacji dostępu do Płatnej Platformy posiada ważny abonament, okres kolejnego dostępu liczony będzie od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentu.

6. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.

7. Jeżeli w trakcie zawierania umowy Użytkownik zaznaczy pole „Potrzebuję faktury”, to za wykupienie dostępu do Płatnej Platformy wystawiana jest mu faktura VAT, dostarczana w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail, chyba że Użytkownik zażąda doręczenia faktury w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na doręczenie faktury VAT w formie elektronicznej.

KORZYSTANIE ZE STREFY PDF

1. Za pośrednictwem zakładki Strefa PDF Administrator Serwisu udostępnia bezpłatne i płatne materiały do nauki języka angielskiego zawarte w sukcesywnie zamieszczanych katalogach oraz daje możliwość odpłatnego nabycia niektórych treści w formie Plików PDF.

2. Aby nabyć wybrany płatny Plik PDF, należy kolejno:

·       w przypadku Użytkowników nieposiadających jeszcze Konta:

a) kliknąć w zakładkę Strefa PDF i wybrać z dostępnych katalogów interesujący nas odpłatny Plik PDF klikając w przycisk „WYBIERAM”;

b) założyć Konto podając imię i adres e-mail; w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w formularzu podaje się dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni); fakultatywnie można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera z materiałami informacyjnymi i marketingowymi Administratora;

c) kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

e) kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu adres e-mail.

·       w przypadku zarejestrowanych Użytkowników:

a) kliknąć w zakładkę Strefa PDF i wybrać z dostępnych katalogów interesujący nas odpłatny Plik PDF klikając w przycisk „WYBIERAM”;

b) w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego podać dodatkowo: numer NIP, firmę przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż poprzedni);

c) kliknąć w przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

d) dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3. Zakupiony Plik PDF Użytkownik będzie mógł pobrać ze strony internetowej po zalogowaniu się na swoje konto, co wiąże się z potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem na odległość.

4. Jeżeli w trakcie zawierania umowy Użytkownik zaznaczy pole „Potrzebuję faktury”, to wystawiana jest mu faktura VAT, dostarczana w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail, chyba że Użytkownik zażąda doręczenia faktury w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na doręczenie faktury VAT w formie elektronicznej.

5. Każdy Plik PDF dostępny w zakładce Strefa PDF stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie na zasadach przewidzianych w tej ustawie.

REKLAMACJE

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja powinna zawierać takie informacje jak:

a) imię i nazwisko Użytkownika;

b) adres korespondencyjny;

c) przedmiot reklamacji;

d) okoliczności uzasadniające reklamację;

e) oczekiwania Użytkownika w związku z reklamacją.

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: coolenglish.edu@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika. Użytkownik otrzyma informację o rozpatrzonej reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość na dostęp do Płatnej Platformy.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie od umowy na dwunastomiesięczny dostęp do Płatnej Platformy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta przepisów tej ustawy, w tym prawa do odstąpienia, nie stosuje się do umów na dostęp do Płatnej Platformy, w ramach których Użytkownik będący konsumentem zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

2. W celu wykonania uprawnienia Użytkownik składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ww. terminie i przesyła je Administratorowi e-mailem na adres coolenglish.edu@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.

4. Zwrot płatności nastąpi w formie wskazanej przez Użytkownika na oświadczeniu o odstąpieniu. Zwrot ten nie wiąże się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który wyraził zgodę na świadczenie usługi w formie dwunastomiesięcznego dostępu do Płatnej Platformy przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zaznaczając odpowiednie pole w trakcie zamawiania tej usługi, przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy na dostęp do Płatnej Platformy będzie wiązało się z zapłatą za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o ochronie praw konsumenta Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy nabycia odpłatnych Plików PDF jako umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W razie sporu z Administratorem Użytkownik będący konsumentem, oprócz możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów przez:

a) zwrócenie się do odpowiedniego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy);

b) wniesienie sprawy do stałego sądu polubownego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wiih) zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

2. Wskazane wyżej pozasądowe sposoby rozwiązania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

3. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać również z oferowanej przez Komisję Europejską Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zawarte są w Polityce prywatności Serwisu znajdującej się na stronie www.coolenglish.edu.pl.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści oferowanych znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.coolenglish.edu.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których wcześniej został poinformowany.

3. Użytkownik będzie informowany o zmianach w Regulaminie drogą mailową.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz odstąpienia od umowy [PDF] [ODT]